Vedtægter

for

Slægten Milthers

Familieforeningen for efterslægten efter Vilhelm Milthers og Valborg Milthers, født Høgsbro

 • 1

Foreningens navn er Slægten Milthers, og er en familieforening for efterslægten efter Vilhelm Milthers og Valborg Milthers. Foreningen er stiftet den 10. april 2017.

 • 2

Foreningens formål er at sikre sammenhold i familien og samle slægtens historie

 • 3 Foreningens medlemmer er direkte efterkommere efter Vilhelm og Valborg, deres partnere, deres fællesbørn samt deres partneres børn. Har man én gang været medlem af foreningen, kan man forblive i foreningen. Man kan vælge at være aktivt eller passivt medlem af foreningen. Aktive medlemmer betaler kontingent. Kontingentets størrelse besluttes af generalforsamlingen. Kontingentet skal blandt andet dække udgifterne til drift af familieforeningens hjemmeside.
 • 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningen skal have en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, samt 2 suppleanter, som vælges på en generalforsamling for 2 år af gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 • 5

Ordinær generalforsamling afholdes hvert 2. år senest den 31. december, idet det tilstræbes, at generalforsamlingen finder sted i september. Generalforsamlingen indkaldes med mellem 3 og 6 ugers varsel. Indkaldelse sker via e-mail. Indkaldelsen skal indeholde dag, tid og sted for generalforsamlingen samt oplysning om dagsorden. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt
 • 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, i forbindelse med vedtægtsændringer eller ved opløsning af foreningen. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel efter samme regler som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter beslutningens vedtagelse eller anmodningens ankomst. Foreningens eventuelle nettoformue tildeles Læger uden Grænser i forbindelse med nedlæggelse af foreningen.

 • 7

Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgt dirigent. Denne afgør alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivning og dennes resultat. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning. Over det på generalforsamlingen passerede føres et referat, der underskrives af dirigenten. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

 • 8

Kun aktive medlemmer over 15 år har stemmeret. Aktive medlemmer kan give møde og stemme ved skriftlig fuldmagt. Passive medlemmer er velkomne på generalforsamlingen og har tale-, men ikke stemmeret.

 • 9

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 • 10

Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. april 2017.

Som dirigent

 

 

Jakob Milthers

 

Bestyrelsen er:

Formand: Jakob Milthers

Sekretær: Pia Hegner

Nynne Milthers

Malthe Milthers